Edukacja domowa w fundacji szkolnej

NIEZBĘDNE INFORMACJE

UWAGA! Od 1 lipca 2021 zmiany w rekrutacji do edukacji domowej:
– zniesienie obowiązku dołączania do wniosku opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej
– zniesienie rejonizacji, czyli obowiązku zapisywania do szkoły znajdującej się w rejonie województwa zamieszkania dziecka

 

 • Co to jest edukacja domowa?
 • Edukacja domowa to prawnie usankcjonowana w Polsce forma edukacji, która pozwala uczniowi na realizację obowiązku szkolnego poza systemem szkolnym, w domu (Art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.).
 • Edukacja domowa to przejęcie przez rodziców/opiekunów prawnych pełnej odpowiedzialności za proces nauczania swoich dzieci. Rodzice, w miejsce szkoły, edukują swoje dzieci w oparciu o obowiązującą podstawę programową dostosowując metody i treści nauczania do ich indywidualnych predyspozycji, zainteresowań oraz tempa rozwoju.  
 • Decydując się na edukację domową rodzice zobowiązują się zapewnić dzieciom warunki do realizacji podstawy programowej oraz dopilnować, by przystępowały do obowiązkowych corocznych egzaminów klasyfikacyjnych, organizowanych w szkole.
 • WAŻNE! Z dniem 1 lipca 2021 wchodzi w życie rozporządzenie znoszące rejonizację w edukacji domowej, a więc obowiązek zapisywania dzieci do szkoły znajdującej się w rejonie województwa zamieszkania dziecka. Niemniej jednak wciąż bardzo istotny jest więc wybór szkoły przyjaznej edukacji domowej, otwartej na współpracę i przygotowanej do wsparcia uczniów w zakresie materiałów i pomocy dydaktycznych pomocnych w realizacji podstawy programowej. 
 • Czy edukacja domowa jest legalna w Polsce?

Prawo do spełniania przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą wynika z ustawy Art. 37 ust.1 Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

 • Kto wydaje zgodę na rozpoczęcie przez dziecka edukacji domowej?

Zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe, na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą. 

 • Czy dziecko kształcące się w edukacji domowej może być zapisane do dowolnej szkoły?

Tak, dziecko edukowane w formie edukacji domowej od 1 lipca 2021 może być zapisane do dowolnej szkoły publicznej lub posiadającej uprawnienia szkoły publicznej znajdującej się na terenie Polski. Bardzo ważny jest wybór szkoły przyjaznej rodzinom kształcącym dzieci w domu.

REKRUTACJA

REKRUTACJA DO EDUKACJI DOMOWEJ KROK PO KROKU:

 1. Zapoznanie się z ofertą edukacji domowej w naszej szkole
 2. Zgłoszenie dziecka do edukacji domowej

Koordynator ds. edukacji domowej: Pani Marta Poruszek

tel.: 603-950-650

 email: m.poruszek@fundacjaszkolna.edu.pl  

 1. Indywidualne spotkania rodziców dziecka z koordynatorem ds. edukacji domowej i dyrekcją szkoły 
 2. Dostarczenie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia edukacji domowej i podpisanie umowy  

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZPOCZĘCIA EDUKACJI DOMOWEJ:

Rodzice składają do Dyrektora Szkoły wniosek (załącznik nr 1) o spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, na podstawie którego Dyrektor Szkoły wydaje decyzję (zgodnie z ustawą Art.37 ust 1 Prawo Oświatowe).

Do wniosku (załącznik nr 1) rodzic powinien dołączyć:

 1. opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (obowiązek będzie zniesiony od dnia 01.07.2021) 
 2. oświadczenie o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym (załącznik nr 2),
 3. zobowiązanie  do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych (załącznik nr 3), 
 4. świadectwo ukończenia poprzedniej klasy (w przypadku dzieci rozpoczynających edukację domową po pierwszej klasie).

Do klasy “0” należy wypełnić wniosek (załącznik nr 1) o wydanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem/szkołą oraz dołączyć do niego (załącznik nr 2) i (załącznik nr 3).

 • WNIOSEK DO REJONOWEJ PUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ (PPPP)
 • Wniosek o przeprowadzenie badania i wydanie opinii w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą, z powołaniem się na art. 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe, składamy do  Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPPP), właściwej dla rejonu, w którym znajduje się placówka szkolna dziecka. PPPP ma 30 dni na wydanie opinii. 
 • Wykaz publicznych i niepublicznych (w tym specjalistycznych) poradni psychologiczno-pedagogicznych na terenie województwa mazowieckiego wg. stanu na 14 lutego 2019 r.: https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/pomoc-psychologiczno-p/13459,Wykaz-publicznych-i-niepublicznych-w-tym-specjalistycznych-poradni-psychologiczn.html
 • Ważność opinii z PPPP obowiązuje dla całego cyklu kształcenia w ramach szkoły danego typu (czyli podstawowej 8 lat lub ponadpodstawowej 4 lata), chyba że w międzyczasie nastąpiło cofnięcie zgody dyrektora szkoły w sprawie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą.
 • WSZELKIE FORMALNOŚCI Z POPRZEDNIĄ PLACÓWKĄ EDUKACYJNĄ DZIECKA ZAŁATWIA  NASZA SZKOŁA 

Nie mają Państwo obowiązku informowania poprzedniej szkoły o zmianie, wszelkie formalności załatwia nasza szkoła.