OFERTA EDUKACJI DOMOWEJ

OFERTA EDUKACJI DOMOWEJ

Fundacja Szkolna serdecznie zaprasza wszystkie rodziny kształcące swoje dzieci w ramach edukacji domowej.  We współpracy z rodzinami edukacji domowej będziemy bazować na naszym długoletnim edukacyjnym doświadczeniu – połączeniu indywidualizacji nauczania, dostosowywaniu programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów przy jednoczesnym wykorzystywaniu nowoczesnych technologii. Zapewniamy przyjazną pomoc dyrekcji i pracowników szkoły w załatwieniu wszelkich formalności związanych z edukacją domową oraz stałą współpracę doświadczonych, pełnych pasji, kreatywnych nauczycieli. 

W ramach edukacji domowej zapewniamy:

 • indywidualne podejście do każdej rodziny; 
 • elastyczne terminy egzaminów  (sesje zimowa i letnia oraz terminy zero); 
 • pomoc w załatwieniu wszelkich formalności związanych z zapisaniem lub przeniesieniem dziecka do naszej szkoły;
 • pomoc Koordynatora ds. Edukacji Domowej;
 • bieżące wsparcie dydaktyczne dla ucznia:
 • opracowany przez nauczycieli według wymogów podstawy programowej, szczegółowy zakres zagadnień systematyzujący wiedzę z każdego przedmiotu,
 • zestaw materiałów, testów oraz zadań porządkujących, utrwalających i podsumowujących całoroczny materiał z poszczególnych przedmiotów, z możliwością ich bieżącego konsultowania w nauczycielami,
 • bieżący kontakt z nauczycielami poszczególnych przedmiotów (online lub osobisty) w godzinach wyznaczonych konsultacji,
 • zakres zagadnień do rocznych egzaminów z poszczególnych przedmiotów,
 • udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
 • podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wypożyczane na cały rok szkolny,
 • pomoce dydaktyczne służące realizacji podstawy programowej, znajdujące się w zasobach szkoły  – w porozumieniu z Dyrektorem szkoły,
 • dostęp do lektur i innych zasobów bibliotecznych zgodnie z regulaminem biblioteki szkolnej, 
 • możliwość wzięcia udziału w konkursach kuratoryjnych, olimpiadach przedmiotowych lub testach kompetencyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 • Pomoc w  przygotowaniu do egzaminów końcowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (tzw. egzamin ósmoklasisty):
 • udział w  zajęciach wyrównawczych z przedmiotów egzaminacyjnych – bezpłatnie,
 • kurs przygotowawczy do egzaminu ośmioklasisty, organizowany w czasie ferii zimowych – dodatkowo płatny;
 • Udział w szkolnych wydarzeniach:
 • wyjścia edukacyjne do muzeów, teatrów, CNK, udział w lekcjach muzealnych itp.  – razem z uczniami stacjonarnymi danej klasy (po wcześniejszych konsultacjach z nauczycielami poszczególnych klas, dodatkowo płatne).
 • Uczestnictwo w aktywizujących zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z bieżącym harmonogramem i  ofertą szkoły,
 • Udział w wyjazdowych formach realizacji programu nauczania tzw. projektach wyjazdowych  – (dodatkowo płatne);
 • Wsparcie metodyczne dla rodziców:
 • Zestaw pomocy naukowych do wykorzystania przez rodzica (baza platform edukacyjnych oraz innych szkolnych internetowych zasobów edukacyjnych);
 • Wsparcie szkolnego psychologa;
 • Zapewniamy legitymacje szkolne oraz świadectwa szkolne.