Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 (klasy „0” i „1”)

 

1. Pojęcie i cel rekrutacji

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie („Szkoła”) to proces mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających wymagania określone w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

2. Zasady rekrutacji

 


a) Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji ucznia w klasie „0” lub „I”, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne lub/i rozmowy kwalifikacyjne:

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

 

17 października 2020 roku (sobota) – LINK DO ZAPISÓW // SZCZEGÓŁY 
W związku z osiągnięciem maksymalnej liczby zapisów nie przyjmujemy już zgłoszeń na ten dzień.

14 listopada 2020 roku (sobota) – szczegóły zostaną podane niebawem

12 grudnia 2020 roku (sobota) – szczegóły zostaną podane niebawem

09 stycznia 2021 roku (sobota) – szczegóły zostaną podane niebawem

Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

 

05-06 lutego 2021 r. (piątek-sobota) – I termin – szczegóły zostaną podane niebawem

13 lutego 2021 r. (sobota) – II termin – szczegóły zostaną podane niebawem

b) Warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach rekrutacyjnych i rozmowach kwalifikacyjnych jest uiszczenie najpóźniej w piątek przed każdym z powyższych wydarzeń opłaty rekrutacyjnej w kasie Szkoły lub na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Fundacja Szkolna
Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa

rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (BOŚ Bank S.A.)

 

Opis: opłata za warsztaty rekrutacyjne/rozmowę kwalifikacyjną, data, imię i nazwisko dziecka

 

Wysokość opłat:

Warsztaty rekrutacyjne – 120 zł/jedne warsztaty

Rozmowy kwalifikacyjne – 200 zł/kandydat

 

c) Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji decydują rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie WWW Fundacji Szkolnej w zakładce „Rekrutacja”.

Przyjęcie dziecka w poczet uczniów Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji Szkolnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

3. Kryteria rekrutacji

 

Wymagania dotyczące wieku:
Do klasy „0” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 5 lat.

Do klasy „I” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 6 lat.

Wymagania dotyczące dokumentacji:
Rodzicie dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie „I” Szkoły, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole.

Wymagania dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności:
Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia w obecności psychologa szkolnego bądź nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej karty pracy, dedykowanej klasie „0” lub „I” (Rozmowy kwalifikacyjne).

 

4. Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Data

Wydarzenie

03.10.2020 (sobota)
I tura: 9:00-11:00
II tura: 11:00-13:00 

Dzień Otwarty Fundacji Szkolnej (na platformie ZOOM)
LINK DO REJESTRACJI

17.10.2020 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne
WIĘCEJ INFORMACJI

14.11.2020   (sobota)

Warsztaty rekrutacyjne

12.12.2020 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

09.01.2021 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

05-06.02.2021 (sobota) – godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Rozmowy kwalifikacyjne I termin

13.02.2021 (sobota) – godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Rozmowy kwalifikacyjne II termin

Termin zostanie podany wkrótce

Ogłoszenie wyników rekrutacji  – zakodowane listy na stronie internetowej Fundacji Szkolnej

Termin zostanie podany wkrótce

Spotkania psychologa z Rodzicami celem omówienia wyników rozmów kwalifikacyjnych (dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na podstawie rozmów kwalifikacyjnych)

Termin zostanie podany wkrótce

Podpisywanie umów o świadczenie usług edukacyjnych

Termin zostanie podany wkrótce

Zakończenie rekrutacji

W ramach rekrutacji uzupełniającej dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących klasach:

 

Klasy 1 – 2 wolne miejsca

Klasy 2 – 1 wolne miejsce

Klasy 3 – 4 wolne miejsca

Klasy 4 – 15 wolnych miejsc

Klasy 5 – 2 wolne miejsca

Klasy 6 – 1 wolne miejsce

Klasy 7 – 3 wolne miejsca

Klasy 8 – 6 wolnych miejsc

 

W razie zainteresowania rekrutacją prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Przedstawimy wszelkie szczegóły
Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne na poniższy numer konta:
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12 A, 02 – 691 Warszawa
06 1540 1102 2001 5702 7764 0001

 

Kontakt:
+ 48 600 208 428
+ 48 604 099 653