Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 IM. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie na rok szkolny 2019/2020

 

1. Pojęcie i cel:

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej Fundacji Szkolnej to wieloetapowy proces, mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających wymagania określone 
w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

 

2.  Zasady rekrutacji:

 

 • Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji dziecka w klasach
  0 lub I, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne lub rozmowy kwalifikacyjne poprzez formularz umieszczony na stronie WWW Fundacji Szkolnej – fundacjaszkolna.edu.pl, pod zakładką REKRUTACJA. Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
  i wychowawców świetlicy. Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego
  i nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
 • Formularz umożliwiający zapisy będzie aktywny na dwa tygodnie przed terminem warsztatów rekrutacyjnych i rozmów kwalifikacyjnych. Nie jest wymagane potwierdzanie mailowe lub telefoniczne zapisu na powyższe wydarzenia.
 • Warunkiem koniecznym dla udziału w warsztatach/rozmowach jest uiszczenie najpóźniej w piątek przed każdym z powyższych wydarzeń opłaty, której wysokość zostanie Państwu podana wraz z numerem konta w dniu aktywowania formularza zapisów na stronie WWW Fundacji Szkolnej.
 • Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o kolejności przyjęć decydują wyniki rozmów kwalifikacyjnych.
 • Pierwszeństwo przyjęcia do Szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Szkoły Podstawowej.
 • Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły, po zapoznaniu z wynikami rozmów kwalifikacyjnych.
 • Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie WWW Fundacji Szkolnej, w dniu 26 lutego 2019 roku (wtorek) po godzinie 16:00.
 • Przyjęcie dziecka do Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców ze Szkołą umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczeniu wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji Szkolnej.
 • W przypadku gotowości zawarcia umowy, Rodzice zobowiązani są do złożenia w Sekretariacie Szkół FS kompletu dokumentów, tj.: dwóch podpisanych przez oboje rodziców egzemplarzy umowy o świadczenie usług edukacyjnych, podpisanego i parafowanego na każdej stronie Regulaminu Opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych w Szkołach FS, uzupełnionej karty osobowej ucznia, zawierającej dane dziecka, rodziców
  i zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenia uiszczenia wpisowego.

 

3. Kryteria rekrutacji:

 

 • Wymagania dotyczące wieku: Do klasy 0 mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej ukończyły 5 lat. Do klasy I mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę ukończyły 6 lat.
 • Wymagania dotyczące dokumentacji: Rodzicie dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie I Szkoły Podstawowej, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole.
 • Wymagania dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności:Kandydaci do Szkoły są zobowiązani do wypełnienia w obecności psychologa szkolnego bądź też nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej karty pracy, w zależności od decyzji rodziców, dedykowanej klasie 0 lub I.

4. Przebieg i terminy:

Szczegółowy harmonogram rekrutacji do Szkoły Podstawowej jest podany do wiadomości rodziców kandydatów na stronie WWW Fundacji Szkolnej, pod zakładką REKRUTACJA. Aktualne informacje na temat poszczególnych warsztatów rekrutacyjnych, będą pojawiały się na stronie internetowej wraz z formularzem zapisów, najpóźniej na dwa tygodnie przed każdymi zajęciami.

 

5. Ochrona danych osobowych zgłoszonych przez Rodziców w trakcie rekrutacji do Szkoły Podstawowej:

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018, poz. 1000).

OPŁATA ZA WARSZTATY REKRUTACYJNE

 

27.10.2018 r. – 100 zł
17.11.2018 r. – 100 zł
08.12.2018 r. – 100 zł
19.01.2019 r. – 100 zł

rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa

Termin płatności: piątek poprzedzający warsztaty rekrutacyjne
Opis: opłata za warsztaty rekrutacyjne, data, imię i nazwisko dziecka

Data Wydarzenie
29.09.2018 (sobota)

 

27.10.2018 (sobota)

 

17.11.2018 (sobota)

 

08.12.2018 (sobota)

 

19.01.2019 (sobota)

 

16.02.2019 (sobota)

 

23.02.2019 (sobota)

Dzień Otwartych Drzwi Szkoły Podstawowej

 

Warsztaty rekrutacyjne

 

Warsztaty rekrutacyjne

 

Warsztaty rekrutacyjne

 

Warsztaty rekrutacyjne

 

Rozmowy kwalifikacyjne I termin

 

Rozmowy kwalifikacyjne II termin

26.02.2019 (wtorek) po godzinie 16:00 Ogłoszenie wyników rekrutacji  – zakodowane listy na stronie internetowej Fundacji Szkolnej
28.02-08.03.2019 (czwartek-piątek) Spotkania psychologa z Rodzicami celem omówienia wyników rozmów kwalifikacyjnych
28.02-14.03.2019 (czwartek-czwartek) Podpisywanie umów
15.03.2018 (piątek) Zakończenie rekrutacji

Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne na poniższy numer konta:
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12 A, 02 – 691 Warszawa
06 1540 1102 2001 5702 7764 0001

 

Kontakt:
+ 48 600 208 428
+ 48 604 099 653
 
W ramach Rekrutacji uzupełniającej dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących klasach:
Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 6
Klasy 7
Klasy 8
2 wolne miejsca
8 wolnych miejsc
1 wolne miejsce
3 wolne miejsca
6 wolnych miejsc
8 wolnych miejsc