Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie na rok szkolny 2020/2021 (klasy „0” i „1”)

 

1. Pojęcie i cel rekrutacji

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie („Szkoła”) to proces mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających wymagania określone w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

2. Zasady rekrutacji

 


a) Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji ucznia w klasie „0” lub „I”, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne lub/i rozmowy kwalifikacyjne:

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

 

19 października 2019 roku (sobota) – więcej szczegółów, zapisy

16 listopada 2019 roku (sobota) – więcej szczegółów, zapisy

14 grudnia 2019 roku (sobota) – więcej szczegółów, zapisy

11 stycznia 2020 roku (sobota) – więcej szczegółów, zapisy

 

Więcej informacji i zapisy również pod numerem telefonu: +48 604 099 653

 

Rozmowy kwalifikacyjne polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

 

25 stycznia 2020 r. (sobota) – I termin – więcej szczegółów, zapisy

1 lutego 2020 r. (sobota) – II termin – więcej szczegółów, zapisy

 

Więcej informacji i zapisy również pod numerem telefonu: +48 604 099 653

b) Warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach rekrutacyjnych i rozmowach kwalifikacyjnych jest uiszczenie najpóźniej w piątek przed każdym z powyższych wydarzeń opłaty rekrutacyjnej w kasie Szkoły lub na podany poniżej numer rachunku bankowego:

Fundacja Szkolna
Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa

rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (BOŚ Bank S.A.)

 

Opis: opłata za warsztaty rekrutacyjne/rozmowę kwalifikacyjną, data, imię i nazwisko dziecka

 

Wysokość opłat:

Warsztaty rekrutacyjne – 120 zł/jedne warsztaty

Rozmowy kwalifikacyjne – 200 zł/kandydat

 

c) Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji decydują rozmowy kwalifikacyjne.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły przysługuje rodzeństwu uczniów Szkoły.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną ogłoszone na stronie WWW Fundacji Szkolnej, w dniu 4 lutego 2020 r. (wtorek), do godziny 16:00 w zakładce „Rekrutacja”.

Przyjęcie dziecka w poczet uczniów Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji Szkolnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

3. Kryteria rekrutacji

 

Wymagania dotyczące wieku:
Do klasy „0” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 5 lat.

Do klasy „I” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 6 lat.

Wymagania dotyczące dokumentacji:
Rodzicie dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie „I” Szkoły, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole.

Wymagania dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności:
Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia w obecności psychologa szkolnego bądź nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej karty pracy, dedykowanej klasie „0” lub „I” (Rozmowy kwalifikacyjne).

 

4. Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Data

Wydarzenie

28.09.2019 (sobota) 10:00-12:00

Dzień Otwarty Fundacji Szkolnej

19.10.2019 (sobota) 10:00-11:30

Warsztaty rekrutacyjne

16.11.2019 (sobota) 10:00-11:30

Warsztaty rekrutacyjne

14.12.2019 (sobota) 10:00-11:30

Warsztaty rekrutacyjne

11.01.2020 (sobota) 10:00-11:30

Warsztaty rekrutacyjne

25.01.2020 (sobota) – godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Rozmowy kwalifikacyjne I termin

1.02.2020 (sobota) – godziny zostaną podane w późniejszym terminie

Rozmowy kwalifikacyjne II termin

04.02.2020 (wtorek) po godzinie 16:00

Ogłoszenie wyników rekrutacji  – zakodowane listy na stronie internetowej Fundacji Szkolnej

06.02-07.02.2020 (czwartek-piątek)

Spotkania psychologa z Rodzicami celem omówienia wyników rozmów kwalifikacyjnych (dla kandydatów, którzy nie zostali zakwalifikowani na podstawie rozmów kwalifikacyjnych)

05.02-28.02.2020

Podpisywanie umów o świadczenie usług edukacyjnych

28.02.2020 (piątek)

Zakończenie rekrutacji

Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne na poniższy numer konta:
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12 A, 02 – 691 Warszawa
06 1540 1102 2001 5702 7764 0001

 

Kontakt:
+ 48 600 208 428
+ 48 604 099 653
 
W ramach Rekrutacji uzupełniającej dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących klasach:
Klasy 1
Klasy 2
Klasy 3
Klasy 4
Klasy 5
Klasy 6
Klasy 7
Klasy 8
3 wolne miejsca
2 wolne miejsca
4 wolne miejsca
1 wolne miejsce
2 wolne miejsca
6 wolnych miejsc
5 wolnych miejsc
5 wolnych miejsc