Rekrutacja

Zapraszamy serdecznie rodziców na DZIEŃ OTWARTY Fundacji Szkolnej. Wydarzenie odbędzie się w formie stacjonarnej 25.09.2021 (sobota) w godzinach 9:00-11:00.

SZCZEGÓŁY

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie na rok szkolny 2022/2023 (klasy „0” i „1”)

 

1. Pojęcie i cel rekrutacji

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie („Szkoła”) to proces mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających wymagania określone w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

2. Zasady rekrutacji

 


a) Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji ucznia w klasie „0” lub „I”, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne lub/i rozmowy kwalifikacyjne:

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

 

16 października 2021 roku (sobota)

20 listopada 2021 roku (sobota)

11 grudnia 2021 roku (sobota)

8 stycznia 2022 (sobota)

Szczegóły oraz linki do zapisów podamy niebawem.


Rozmowy kwalifikacyjne 
polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

 

14 stycznia 2022 (piątek)

15 stycznia 2022 (sobota)

17-22 stycznia 2022 (poniedziałek-sobota)

O godzinie proponowanej rozmowy kwalifikacyjnej rodzice zostaną powiadomieni w odrębnej wiadomości.

 

b) Warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach rekrutacyjnych/rozmowach kwalifikacyjnych jest uiszczenie w terminie (rozmowy kwalifikacyjne – najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem) opłaty rekrutacyjnej w kasie Szkoły lub na podany poniżej numer rachunku bankowego oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl.

 

Dane do przelewu:

Fundacja Szkolna
Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa

rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (BOŚ Bank S.A.)

Opis: opłata za warsztaty rekrutacyjne/rozmowę kwalifikacyjną, data, imię i nazwisko dziecka

Wysokość opłat:

Warsztaty rekrutacyjne – 150 zł/jedne warsztaty

Rozmowy kwalifikacyjne – 250 zł/kandydat

 

c) Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji decydują rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane indywidualnie przez Sekretarza Szkoły.

Przyjęcie dziecka w poczet uczniów Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji Szkolnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

3. Kryteria rekrutacji

 

Wymagania dotyczące wieku:
Do klasy „0” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 5 lat.

Do klasy „I” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 6 lat.

Wymagania dotyczące dokumentacji:
Rodzicie dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie „I” Szkoły, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole.

Wymagania dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności:
Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia w obecności psychologa szkolnego bądź nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej karty pracy, dedykowanej klasie „0” lub „I” (Rozmowy kwalifikacyjne).

 

4. Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Data

Wydarzenie

25.09.2021 (sobota)
9:00-11:00

Dzień Otwarty Fundacji Szkolnej
Szczegóły // Link do zapisów

16.10.2021 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

20.11.2021 (sobota)

Warsztaty rekrutacyjne

11.12.2021 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

08.01.2022 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

14.01.2022 (piątek)

Rozmowy kwalifikacyjne

15.01.2022 (sobota)

Rozmowy kwalifikacyjne

17.01.2022 – 22.01.2022 (poniedziałek-sobota)

Rozmowy kwalifikacyjne

Szczegóły oraz linki do zapisów podamy niebawem

Indywidualnie – informacja przekazywana przez Sekretarza Szkoły

Ogłoszenie wyników rekrutacji

7 dni od uzyskania informacji o wynikach

Możliwość zwrócenia się przez Rodzica z pisemną prośbą do Szkoły o sporządzenie informacji zwrotnej dot. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym. Informacja zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni na adres mailowy Rodzica podany w formularzu. Zgłoszenia: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

3 dni od dnia uzyskania indywidualnej informacji o wynikach

Ostateczny termin na złożenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej

 

Obecnie dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w ramach rekrutacji uzupełniającej. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Przedstawimy wszelkie szczegóły.

 

Telefon: +48 604 099 653
E-mail: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne na poniższy numer konta:
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12 A, 02 – 691 Warszawa
06 1540 1102 2001 5702 7764 0001

 

Kontakt:
+ 48 604 099 653