Rekrutacja

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie na rok szkolny 2021/2022 (klasy „0” i „1”)

 

1. Pojęcie i cel rekrutacji

 

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 20 im. Jana Gutenberga Fundacji Szkolnej w Warszawie („Szkoła”) to proces mający na celu wyłonienie kandydatów, spełniających wymagania określone w punkcie 3 niniejszego dokumentu.

2. Zasady rekrutacji

 


a) Rodzice zgłaszają zainteresowanie rozpoczęciem edukacji ucznia w klasie „0” lub „I”, zapisując dziecko na warsztaty rekrutacyjne lub/i rozmowy kwalifikacyjne:

Warsztaty rekrutacyjne są zajęciami adaptacyjnymi dla kandydatów na uczniów, prowadzonymi przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowawców świetlicy. Ich celem jest zapoznanie dzieci ze środowiskiem szkolnym. Udział w warsztatach nie jest obowiązkowy i nie ma wpływu na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy warsztatów rekrutacyjnych i zapisy:

 

17 października 2020 roku (sobota) – SZCZEGÓŁY 
W związku z osiągnięciem maksymalnej liczby zapisów nie przyjmujemy już zgłoszeń na ten dzień.

14 listopada 2020 roku (sobota) – SZCZEGÓŁY
W związku z osiągnięciem maksymalnej liczby zapisów nie przyjmujemy już zgłoszeń na ten dzień.

12 grudnia 2020 roku (sobota) – SZCZEGÓŁY
W związku z osiągnięciem maksymalnej liczby zapisów nie przyjmujemy już zgłoszeń na ten dzień. Zapraszamy na warsztaty styczniowe.

23 stycznia 2021 (sobota) 10:00-11:00 – SZCZEGÓŁY
Maksymalna liczba zapisów została osiągnięta.

Z uwagi na duże zainteresowanie styczniowymi warsztatami postanowiliśmy utworzyć dodatkową grupę stacjonarną.

23 stycznia 2021 (sobota) 12:00-13:00 – SZCZEGÓŁY /// LINK DO REJESTRACJI

 


Rozmowy kwalifikacyjne 
polegają na wypełnieniu przez kandydatów kart pracy, w obecności psychologa szkolnego lub nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Udział w rozmowach kwalifikacyjnych ma wpływ na wynik procesu rekrutacyjnego. Terminy rozmów kwalifikacyjnych (do wyboru przez Rodzica) i zapisy:

 

5 lutego 2021 (piątek) – I termin

6 lutego 2021 (sobota) – II termin

10 lutego 2021 (środa) – III termin

13 lutego 2021 (sobota) – IV termin

O godzinie proponowanej rozmowy kwalifikacyjnej rodzice zostaną powiadomieni w odrębnej wiadomości.

 

Link do zapisów na rozmowy kwalifikacyjne

 

b) Warunkiem koniecznym do udziału w warsztatach rekrutacyjnych/rozmowach kwalifikacyjnych jest uiszczenie w terminie (rozmowy kwalifikacyjne – najpóźniej na 3 dni przed wydarzeniem) opłaty rekrutacyjnej w kasie Szkoły lub na podany poniżej numer rachunku bankowego oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres mailowy: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl.

 

Dane do przelewu:

Fundacja Szkolna
Obrzeżna 12a
02-691 Warszawa

rachunek bankowy: 06 1540 1102 2001 5702 7764 0001 (BOŚ Bank S.A.)

Opis: opłata za warsztaty rekrutacyjne/rozmowę kwalifikacyjną, data, imię i nazwisko dziecka

Wysokość opłat:

Warsztaty rekrutacyjne – 120 zł/jedne warsztaty

Rozmowy kwalifikacyjne – 200 zł/kandydat

 

c) Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, dlatego też o wyniku rekrutacji decydują rozmowy kwalifikacyjne.

Wyniki rozmów kwalifikacyjnych zostaną podane indywidualnie przez Sekretarza Szkoły.

Przyjęcie dziecka w poczet uczniów Szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodziców umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze Szkołą oraz uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości ustalonej przez Zarząd Fundacji Szkolnej, w terminie wskazanym w harmonogramie rekrutacji.

 

3. Kryteria rekrutacji

 

Wymagania dotyczące wieku:
Do klasy „0” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 5 lat.

Do klasy „I” mogą zostać przyjęte dzieci, które w roku kalendarzowym, w którym rozpoczną naukę w Szkole ukończyły 6 lat.

Wymagania dotyczące dokumentacji:
Rodzicie dzieci 6-letnich, które rozpoczną naukę w klasie „I” Szkoły, zobowiązani są do złożenia zaświadczenia, iż dziecko uczęszczało do przedszkola przez cały rok szkolny poprzedzający rozpoczęcie nauki w Szkole.

Wymagania dotyczące dojrzałości emocjonalnej i umiejętności:
Kandydaci zobowiązani są do wypełnienia w obecności psychologa szkolnego bądź nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej karty pracy, dedykowanej klasie „0” lub „I” (Rozmowy kwalifikacyjne).

 

4. Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe zgłaszane przez Rodziców w trakcie rekrutacji, będą przetwarzane przez pracowników Fundacji Szkolnej, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).

Data

Wydarzenie

03.10.2020 (sobota)
I tura: 9:00-11:00
II tura: 11:00-13:00 

Dzień Otwarty Fundacji Szkolnej (na platformie ZOOM)

17.10.2020 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

14.11.2020 (sobota)

Warsztaty rekrutacyjne

12.12.2020 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

23.01.2021 (sobota) 

Warsztaty rekrutacyjne

WIĘCEJ INFORMACJI

LINK DO REJESTRACJI

 

05.02.2021 (piątek)

Rozmowy kwalifikacyjne I termin

LINK

06.02.2021 (sobota)

Rozmowy kwalifikacyjne II termin

LINK

10.02.2021 (środa)

Rozmowy kwalifikacyjne III termin

LINK

13.02.2021 (sobota)

Rozmowy kwalifikacyjne IV termin

LINK

Indywidualnie – informacja przekazywana przez Sekretarza Szkoły

Ogłoszenie wyników rekrutacji

7 dni od uzyskania informacji o wynikach

Możliwość zwrócenia się przez Rodzica z pisemną prośbą do Szkoły o sporządzenie informacji zwrotnej dot. przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej. Prawo to przysługuje wyłącznie kandydatom niezakwalifikowanym. Informacja zwrotna zostanie przesłana w terminie 7 dni na adres mailowy Rodzica podany w formularzu. Zgłoszenia: i.nagpal@fundacjaszkolna.edu.pl

3 dni od dnia uzyskania indywidualnej informacji o wynikach

Ostateczny termin na złożenie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej

 

W ramach rekrutacji uzupełniającej dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami w następujących klasach:

 

Klasy 4 – 3 wolne miejsca

Klasy 5 – 2 wolne miejsca

Klasy 7 – 3 wolne miejsca

 

W razie zainteresowania rekrutacją prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Przedstawimy wszelkie szczegóły
Prosimy o dokonywanie wpłat za czesne na poniższy numer konta:
Fundacja Szkolna
ul. Obrzeżna 12 A, 02 – 691 Warszawa
06 1540 1102 2001 5702 7764 0001

 

Kontakt:
+ 48 604 099 653