Oferta edukacyjna

W ofercie naszych Szkół znajdują się: 

 • innowacyjna koncepcja systemu diagnostyczno-edukacyjnego;
 • autorskie programy nauczania języka angielskiego;
 • program Math & Science oparty na zintegrowanym nauczaniu przedmiotowo-językowym (CLIL) realizowany przez native speakerów;
 • nauka wybranych przedmiotów w systemie dwujęzycznym;
 • nauka języków obcych – francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego;
 • nauka programowania z wykorzystaniem nowych technologii;
 • dostęp do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, w bezpiecznej sieci teleinformatycznej;
 • identyfikacja predyspozycji i umiejętności;
 • rozwój indywidualnych zainteresowań i pasji;
 • nauka poprzez kreatywne kontakt ze sztuką;
 • rozwijanie umiejętności interpretowania komunikatów z sieci globalnej.

 

Wizja Szkoły i Profil Absolwenta

Celem Szkoły jest wykształcenie absolwenta, który charakteryzuje się twórczym i krytycznym podejściem do
rzeczywistości opartym na umiejętności analizowania faktów i pozyskiwanych informacji oraz wykorzystuje
w różnych sferach aktywności społecznej rozwiniętą bazę informacyjną i komunikacyjną. Absolwent posługuje
się, zdobytymi w trakcie nauki w Szkole, umiejętnościami samodzielnego uczenia się, wdraża w życie własne
pomysły i idee dzięki narzędziom, które przekazała mu Szkoła. Jednocześnie cechuje go szacunek do tradycji
i obywatelska postawa.

Szkoła daje swoim absolwentom przygotowanie intelektualne i praktyczne do życia i podjęcia dalszej nauki oraz
znajomość co najmniej dwóch języków obcych, których nauczanie oparte jest na autorskich programach,
przygotowanych specjalnie na potrzeby uczniów Szkoły. Programy te są sukcesywnie wdrażane od klasy I do
VI poprzez wprowadzanie elementów nauczania dwujęzycznego, natomiast w klasach VII i VIII są realizowane
poprzez nauczanie dwujęzyczne wybranych przedmiotów.

Szkoła zapewnia swoim uczniom możliwość korzystania z najnowszych technologii informatycznych
i nowoczesnej, bezpiecznej sieci teleinformatycznej.

Szkoła realizuje program nauczania programowania, który ma na celu rozbudzanie w uczniach potrzeby
wytyczania nowych ścieżek rozwojui kreatywnego wykorzystywania możliwości, jakie dają nowoczesne
technologie informatyczne.

W ramach swojej działalności statutowej Szkoła, realizując ideę wychowania przez sztukę, współpracuje ze
środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz instytucjami państwowymi, prywatnymi, organizacjami
społecznymi i innymi podobnymi, w kraju i za granicą.